JS获取对象的value方式

2022-09-15 11:46:34

对象如下,获取name的value

var person={name:'zhangzhang',age:18}

1.person.name 这是最常见的
2.person[‘name’]这是第二种方法,第二种方法还可以延展成,对象遍历

 test2() {
    var person={name:'zhangzhang',age:18}
    console.log('name1',person.name)
    console.log('name2',person['name'])
  
    for(let i in person) {
       console.log(i,"--",person[i]);
    }
   },

结果如下:
在这里插入图片描述

 • 作者:zj25xy11
 • 原文链接:https://blog.csdn.net/zj25xy11/article/details/90034222
  更新时间:2022-09-15 11:46:34