Python 同时继承多个类

2023-04-08 11:18:23

结论

1.多继承的格式:
class 子类名(父类1, 父类2, …):
子类中的代码
2.如果继承了多个父类,且父类都有同名方法,则默认只执行第一个父类的

继承两个类

class A:
  def get(self):
    print("get A")


class B:
  def get(self):
    print("get B")


class C(A, B):
  def __init__(self):
    print("class C")

c = C()
c.get()

输出:

F:\PyProject\test\venv\Scripts\python.exe F:/PyProject/test/t.py
class C
get A

另一种情况:

class A:
  def __init__(self):
    print("class A")

class B:
  def __init__(self):
    print("class B")

class C(A, B):
  def get(self):
    print("get C")

c = C()
c.get()

输出

F:\PyProject\test\venv\Scripts\python.exe F:/PyProject/test/t.py
class A
get C

继承顺序交换

class A:
  def get(self):
    print("get A")


class B:
  def get(self):
    print("get B")


class C(B, A):
  def __init__(self):
    print("class C")

c = C()
c.get()

输出

F:\PyProject\test\venv\Scripts\python.exe F:/PyProject/test/t.py
class C
get B

不重复的函数

class A:
  def get(self):
    print("get A")

  def func1(self):
    print("func1")

class B:
  def get(self):
    print("get B")

  def func2(self):
    print("func2")


class C(B, A):
  def __init__(self):
    print("class C")

  def func3(self):
    print("func3")

c = C()
c.func1()
c.func2()
c.func3()

输出:

F:\PyProject\test\venv\Scripts\python.exe F:/PyProject/test/t.py
class C
func1
func2
func3
 • 作者:小叶柏杉
 • 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_48447848/article/details/122564419
  更新时间:2023-04-08 11:18:23