vue给数组中对象排序 sort函数

2023-04-11 10:18:26

vue给数组中对象排序 sort函数

微信公众号:前端程序猿之路
关注可了解更多的前端知识,反馈问题或建议,请公众号留言。
如果你觉得公众号内容对你有帮助,欢迎关注并转载

开发穿梭框的时候,需要将左侧选中的数据排序后添加到右侧

先看代码吧,后面解释
originalData为左侧选择的数据:

var originalData =[{name: 'Tom'},{name: 'Andy'},{name: 'Marry'},{name: 'Tina'}];

先给每个对象添加一个排序order:

for (let i = 0; i < originalData.length; i++) {
   this.originalData[i]['order'] = i
}

添加后为:

var originalData =[{name: 'Tom',order: 1},{name: 'Andy',order: 2},{name: 'Marry',order: 3},{name: 'Tina',order: 4}];

写一个排序函数:

arraySort(property) {
      return function (a, b) {
        var value1 = a[property]
        var value2 = b[property]
        return value1 - value2
      }
    }

在进行添加的时候排序:originalData.sort(arraySort('order'))

sort函数要比较两个值,然后返回一个用于说明这两个值的相对顺序的数字。

比较函数应该具有两个参数 a 和 b,其返回值如下:

 • 若 a 小于 b,在排序后的数组中 a 应该出现在 b 之前,则返回一个小于 0 的值。
 • 若 a 等于 b,则返回 0。
 • 若 a 大于 b,则返回一个大于 0 的值。

举例:

var originalData =[{name: 'mingxin',order: 6},{name: 'wanglin',order: 1},{name: 'jiangxia',order:8},{name: 'liufang',order: 4},{name: 'wangha',order: 1},{name: 'liming',order: 7}];
function arraySort(property){
  return function (a, b) {
    var value1 = a[property];
    var value2 = b[property];
    if(value1 - value2>0){
      console.log(value1+"大于"+value2+"调换位置")
    }else if(value1 - value2<0){
      console.log(value1+"小于"+value2+"位置不变")
    }else{
      console.log(value1+"等于"+value2+"位置不变")
    }
    return value1 - value2
  }
};
originalData.sort(arraySort('order'))

运行结果如下:
在这里插入图片描述
欢迎关注公众号,有你想要的前端知识:

 • 作者:前端程序猿之路
 • 原文链接:https://blog.csdn.net/wuww18stu/article/details/103427884
  更新时间:2023-04-11 10:18:26