Numpy 中clip函数的使用

2023-10-17 12:54:40

Numpy 中clip函数的使用

numpy.clip(a, a_min, a_max, out=None)[source]

其中a是一个数组,后面两个参数分别表示最小和最大值,怎么用呢,老规矩,我们看代码:

import numpyas np
x=np.array([1,2,3,5,6,7,8,9])
np.clip(x,3,8)Out[88]:array([3,3,3,5,6,7,8,8])

也就是说clip这个函数将将数组中的元素限制在a_min, a_max之间,大于a_max的就使得它等于 a_max,小于a_min,的就使得它等于a_min。

x=np.array([[1,2,3,5,6,7,8,9],[1,2,3,5,6,7,8,9]])
np.clip(x,3,8)

Out[90]:
array([[3, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8],
       [3, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8]])

高维数组也是一样的

  • 作者:ML_BOY
  • 原文链接:https://blog.csdn.net/qq1483661204/article/details/78150203
    更新时间:2023-10-17 12:54:40