【vue.js基础】vue数据绑定

2022-12-30 10:08:41

vue数据绑定

数值绑定

import Vue from 'vue'

// vat globalVar='111' 
// 可以访问到的是在new Vue({})里的值,也就是this 还有一个是vue自建的白名单 默认的全局变量都可以访问 自己命名在外部的变量是无法访问的

new Vue({
 el: '#root',
 template: `
  <div>
   <p>{{isActive}}</p>
	 <p v-html=""html"></p>
  </div>
 `,
 data: {
  isActive: false,
  arr: [1, 2, 3],
  html:'<span>123</span>',
   //直接{{html}}显示,则整个html显示在页面上<span></span> 默认字符串 因为这样可以防止注入,攻击
 },
})

1.绑定数值
可以做简单的操作,例如arr.jojin(','),Date.now()
2.绑定html
默认是字符串,如需以html显示,则需要v-htlml

class和style绑定

new Vue({
 el: '#root',
 template: `
  <div :class="{active:!isActive}" :style="[styles,styles2]">
  </div>
 `,
 data: {
  isActive: false,
  arr: [1, 2, 3],
  styles: {
   color: 'black'
  },
  styles2: {
   color:'red'
  }
 },
 computed: {
  className() {
  }
 }
})

1.class绑定的集中方法
<div :class="{active:!isActive}"></div>
<div :class="[isActive?'active':'normal']></div>

<div :class="{className" :style="[styles,styles2]">
  computed:{
    className(){
      return active
    }
  }

事件绑定

new Vue({
  el: '#root',
  template: `
  <div @click="handkeClick">
  	<p>{{getJoinArr(arr)}}</p>
  </div>
	`,
  data: {
    isActive: false,
    arr: [1, 2, 3],
  },
  methods: {
    handleClick() {
      alert('click ')
    },
    getJoinArr(arr) {
      return arr.join(' ')
    }
  },
  computed: {
    className() {

    }
  }
})

事件绑定
数据绑定 
可以用methods方法

 • 作者:Pang Pang Zhu
 • 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_44813929/article/details/109364938
  更新时间:2022-12-30 10:08:41