python 各种进制之间转换函数

2022-10-21 11:59:21

1、其它进制转10进制整数

# 2 进制转 10 进制
n=int('110', base=2)print(n)# >>> 6print(type(n))# >>> <class 'int'># 8 进制转 10 进制
n=int('110', base=8)print(n)# >>> 72# 16 进制转 10 进制
n=int('110', base=16)print(n)# >>> 272

2、10 进制整数 转 2 进制

n=bin(6)print(n)# >>> 0b110print(type(n))# >>> <class 'str'>

3、10 进制整数 转 8 进制

n=oct(72)print(n)# >>> 0o110print(type(n))# >>> <class 'str'>

4、10进制整数 转 16 进制

n=hex(272)print(n)# >>> 0x110print(type(n))# >>> <class 'str'>

5、浮点数换

10进制浮点数 转 16进制浮点数

n=float.hex(123.456)print(n)# >>> 0x1.edd2f1a9fbe77p+6print(type(n))# >>> <class 'str'>

16进制浮点数 转 10进制浮点数

n=float.fromhex('0x1.edd2f1a9fbe77p+6')print(n)# >>> 123.456print(type(n))# >>> <class 'float'>
  • 作者:寻寻觅觅oO
  • 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42146296/article/details/104210946
    更新时间:2022-10-21 11:59:21