PyQt5在已运行界面中通过事件触发添加新的按钮

2023-02-05 10:38:19

说多了都是泪,我想在原有的界面中,通过事件触发添加一个按钮,查了几个小时都没有我想要的,全是点击按钮创建一个新的窗口,结果我突然想到以前Java的个语句,结果。。。成功了!!!所以写下此篇,希望能帮到正在苦恼的你。
上代码:

from PyQt5.QtWidgets import QWidget, QApplication, QPushButton, QFrame
import sys

class ui(QWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.show_ui()


  def show_ui(self, y = 50):
    self.pu = QPushButton(self)
    self.pu.setText('sdf')
    self.pu.setGeometry(50, y, 100, 50)


  def keyPressEvent(self, QKeyEvent): #键盘触发
    self.show_ui(70)
    self.pu.setVisible(True) # 只有设置为True 才能显示 之前默认都是显示的 但是在这添加就默认不显示了
    print('sdf')  #验证事件是否触发


if __name__=='__main__':
  app = QApplication(sys.argv)
  u = ui()
  u.show()
  sys.exit(app.exec_())
 • 作者:xu_徐
 • 原文链接:https://blog.csdn.net/qq_38366693/article/details/83144346
  更新时间:2023-02-05 10:38:19