spring boot 使用 @Scheduled 执行定时任务

2022-11-01 08:26:52

spring boot 使用 @Scheduled 执行定时任务

第一步 配置启动类

在spring boot的启动类上加@EnableScheduling注解,允许支持@Scheduled:

@EnableScheduling// 允许支持@Scheduled,开启定时任务功能publicclassYwbpDumpRestApplicationextendsSpringBootServletInitializer{publicstaticvoidmain(String[] args){
    SpringApplication.run(YwbpDumpRestApplication.class, args);}@Overrideprotected SpringApplicationBuilderconfigure(SpringApplicationBuilder application){return application.sources(YwbpDumpRestApplication.class);}}

第二步 添加定时任务注解

在方法上加上@Scheduled注解,来定时执行方法体

@ComponentpublicclassScheduleTask{// 每隔5秒执行一次@Scheduled(cron="0/5 * * * * ?")publicvoidprintSay(){
    System.out.println("每隔5秒执行一次:"+newDate());}}
 • 作者:白水青山一荷锄
 • 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_44873050/article/details/109738592
  更新时间:2022-11-01 08:26:52