python3中类的重点与难点:单例模式

2022-10-22 12:37:37

单例模式

1. 单例是什么

举个常见的单例模式例子,我们日常使用的电脑上都有一个回收站,在整个操作系统中,回收站只能有一个实例,整个系统都使用这个唯一的实例,而且回收站自行提供自己的实例。因此回收站是单例模式的应用。

确保某一个类只有一个实例,而且自行实例化并向整个系统提供这个实例,这个类称为单例类,单例模式是一种对象创建型模式。

2. 创建单例-保证只有1个对象

# 实例化一个单例classSingleton(object):
  __instance =Nonedef__new__(cls, age, name):#如果类属性__instance的值为None,#那么就创建一个对象,并且赋值为这个对象的引用,保证下次调用这个方法时#能够知道之前已经创建过对象了,这样就保证了只有1个对象ifnot cls.__instance:
      cls.__instance = object.__new__(cls)return cls.__instance

a = Singleton(18,"dongGe")
b = Singleton(8,"dongGe")

print(id(a))
print(id(b))

a.age =19#给a指向的对象添加一个属性
print(b.age)#获取b指向的对象的age属性

运行结果:

In [12]:classSingleton(object):
  ...:   __instance =None
  ...: 
  ...:def__new__(cls, age, name):
  ...:ifnot cls.__instance:
  ...:       cls.__instance = object.__new__(cls)
  ...:return cls.__instance
  ...: 
  ...: a = Singleton(18,"dongGe")
  ...: b = Singleton(8,"dongGe")
  ...: 
  ...: print(id(a))
  ...: print(id(b))
  ...: 
  ...: a.age =19
  ...: print(b.age)
  ...:4391023224439102322419

3. 创建单例时,只执行1次__init__方法

# 实例化一个单例classSingleton(object):
  __instance =None
  __first_init =Falsedef__new__(cls, age, name):ifnot cls.__instance:
      cls.__instance = object.__new__(cls)return cls.__instancedef__init__(self, age, name):ifnot self.__first_init:
      self.age = age
      self.name = name
      Singleton.__first_init =True


a = Singleton(18,"dongGe")
b = Singleton(8,"dongGe")

print(id(a))
print(id(b))


print(a.age)
print(b.age)

a.age =19
print(b.age)

运行结果:

欢迎关注公众号:日常bug,每天写至少一篇技术文章,每天进步一点点。

来自东哥教程

 • 作者:辉辉咯
 • 原文链接:https://blog.csdn.net/qq_41020281/article/details/79639379
  更新时间:2022-10-22 12:37:37