python交换两个变量的值(四种方法)

2022-10-02 10:27:23

方式一:使用第三个变量的常规交换方式

a=18
b=30
temp= a
a= b
b= temp

方式二:python中特有的交换方式

a=18
b=30
a, b= b, a

方式三:使用加减法

a=18
b=30

a= a+ b# a = 48
b= a- b# b = 18
a= a- b# a = 30

方式四:使用异或法

python中一个数连续异或另一个数的结果还是这个数

a=18
b=30
a=  b^ a^ a
b= a^ b^ b
  • 作者:汤 神
  • 原文链接:https://blog.csdn.net/m0_49397655/article/details/114945586
    更新时间:2022-10-02 10:27:23