Qt 实现文字输入框,带字数限制

2022年5月23日13:56:22

Qt 实现文字输入框,带字数限制

核心构思

核心的点在于,限制输入的字数;主要的方法为创建一个组合窗口

Qt 实现文字输入框,带字数限制

 1. textChanged 这个信号,会在你输入字符之后发射,可以连接这个信号,在发射了信号之后,去获取当前QTextEdit里的内容,获取数量,然后根据最大数量,来选择是不是需要截取文本;

 2. 光标的移动的问题。在进行插入时,光标要时刻保持在当前位置。

 3. 文字内容的行高。这里请看Qt设置QTextEdit的行高_师从名剑山的博客-CSDN博客_qt qtextedit 高度

代码实现


// 首先连接信号
connect(ui->textEdit, &QTextEdit::textChanged,
      this, &LimitTextEdit::slot_handleInput);

void LimitTextEdit::slot_handleInput()
{
  auto textEdit = static_cast<QTextEdit*>(sender());

  int currentNum = textEdit->toPlainText().length();
  // 判断是不是超出了字数限制
  if (currentNum > m_maxWordNum) {
    QString text = textEdit->toPlainText();
    text = text.mid(0, m_maxWordNum);
    int position = textEdit->textCursor().position();

    textEdit->setText(text);

    // 获取光标位置
    QTextCursor cursor = textEdit->textCursor();
    if (position > m_maxWordNum) {
      // 如果当前输入位置为末尾的话,就直接跳到最后一个字符。
      position = m_maxWordNum;
    }
    cursor.setPosition(position);
    textEdit->setTextCursor(cursor);
    currentNum = m_maxWordNum;
  }

  ui->labelCurrentNum->setNum(currentNum);
}

 • 作者:师从名剑山
 • 原文链接:https://www.cnblogs.com/codegb/p/16120260.html
  更新时间:2022年5月23日13:56:22 ,共 911 字。